Hər hansı bir obyektin qiymətləndirilməsi və yaxud onunla bağlı əməliyyatın aparılacağı zaman mövcud şəraitə mövcud şəraitə uyğun olaraq əsaslandırılmış dəyər ekvivalentinin alınmış sifariş əsasında müəyyənləşdirilməsidir.

Qiymətləndirmə prosesinin əsas cəhətləri bunlardır : qiymətləndirmə ünvanlı proses olub konkret daşınmaz əmlak obyektinə yönəldilmişdir və onun fiziki, texnoloji, hüquqi və s. xüsusiyyətlərini, ekoloji, sosial, iqtisadi əhatəsini nəzərə alır. Bu proses daşınmaz əmlakla bağlı aparılacaq alqı-satqı, icarə, sığorta, vergitutma, girovqoyma və s.lə bağlıdır. Bu proses eyni zamanda müəyyən vaxt ilə də əlaqəlidir. Belə ki, daşınmaz əmlakın dəyəri həm cari vaxt, həm də gələcək dövrlər üçün müəyyənləşdirilə bilər.  Qiymətləndirmə prosesi konkret subyektin  sifarişi əsasında konkret qiymətləndirici tərəfindən yerinə yetirilir. Bu proses müəyyən vaxt ərzində müvafiq qanunvericiliyə, qiymətləndirmə standartlarına,müqavilə şərtlərinə riayət olunmaqla aparılır.

Fiziki və hüquqi şəxslərin – öz əmlakını qiymətləndirmə hüquqları 1998 – ci ildə qəbul edilmiş “Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan respublikasının qanununda təsbit olunmuşdur.

Daşınmaz əmlak aşağıdakı məqsədlər üçün qiymətləndirilə bilir :

1.Daşınmaz əmlakı satmaq yaxud almaq ;

2.Daşınmaz əmlakı məhdud vaxt ərzində satmaq ;

3.Daşınmaz əmlakı icarəyə vermək yaxud götürmək ;

4.Daşınmaz əmlakdan vergi tutulması, onun sığortalanması, kredit öhdəliklərinin təminatı kimi ipotekaya qoymaq ;

5.Maliyyə və mühasibat hesablarının tərtibi ;

6.Müəssisələri səhmdar cəmiyyətinə çevirmək ;

7.Əmlak payını bölüşdürmək və ya başqa müəssisələrin nizamnamə fonduna pay kimi vermək ;

8.İnvestorları cəlb etmək ;

9.Qiymətli kağızlarını fond birjalarının prospektlərinə daxil etmək ;

10.Vərəsəlik hüquqlarını reallaşdırmaq ;

11.Daşınmaz əmlak üzərində digər mülkiyyət hüquqlarından istifadə etmək ;

Göstərilən qanunun 5-ci maddəsində əmlakın məcburi qaydada qiymətləndirildiyi dövlət və bələdiyyə əmlakı  girov məqsədləri üçün istifadə olunduqda, satıldığı və ya borc öhdəlikləri ilə bağlı olaraq başqasına verildikdə, mülkiyyətçilərin əmlakı dövlət və bələdiyyə ehtiyacları üçün satın alındıqda, dövlət mülkiyyətində olan əsas fondlar yenidən qiymətləndirildikdə, icbari sığorta növləri üzrə sığorta hadisəsinin baş verməsi nəticəsində sığortalanmış dövlət və bələdiyyə əmlakına dəyən zərər müəyyən edildikdə , məhkəmənin hökmünün yaxud qərarının təmin edilməsi məqsədilə əmlakın qiymətləndirilməsinə zərurət olduqda, səhmdar cəmiyyətlərinin birləşməsi və ya ayrılması zamanı onlara məxsus əmlakın dəyəri haqqında mübahisə yarandıqda, vərəsəlik məsələləri ilə məsələlərin həlli zamanı və digər bu kimi hallar müəyyənləşdirilmişdir.